Filtrer på undersider
Studerande
Filtrer på undersider
Studerande

Särskilt pedagogiskt stöd

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Insatserna är ett komplement till den ordinarie undervisningen och bör kunna anpassas till andra studerande med liknande behov. 

Syftet med särskilt pedagogiskt stöd är att den studerande ska komma i en jämförbar situation med övriga studerande vid kunskapsinhämtning och examination. Det kan innebära att olika insatser behövs för olika individer för att nå en jämförbar situation. Personer med samma funktionsnedsättning kan ha olika behov av stöd i sina studier. På samma sätt kan studerande med exempelvis dyslexi eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ha olika förmåga att möta läs-­ och skrivkraven under utbildningen. Hur studerande med funktionsnedsättning interagerar i grupp skiljer sig också från person till person. Varje studerande och situation är unik och därför behöver generaliseringar undvikas.

Hantverksakademin kartlägger behovet av särskilt pedagogiskt stöd i samband med antagningen. Du som nyantagen får ett brev om detta med en blankett som det är obligatoriskt att fylla i. Där anger du om du har behov av särskilt stöd eller inte (eller kanske, om du är osäker). En utbildningsledare bokar därefter in kartläggningsmöten med alla studerande som har uppgett att de vet eller tror att de kanske har behov av särskilt stöd. 

Vid kartläggningsmötet, som genomförs före utbildningsstart, gås just ditt behov igenom för att kunna hjälpa dig att planera din studietid så bra som möjligt.

Exempel på stödinsatser kan vara möjlighet till längre skrivtid, möjlighet till alternativa examinationsformer (muntlig examination) eller liknande.