Filtrer på undersider
Studerande
Filtrer på undersider
Studerande

Likabehandling

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Hantverksakademin ska vara en yrkeshögskola där alla trivs, känner sig trygga och respekterade. Personal, handledare  och studerande ska medvetet och aktivt verka för allas lika värde. 

Här tillåts därför inte någon form av diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan kränkande behandling. 

Målen uppnås genom information och dialog om diskrimineringsgrunderna och om kränkande behandling, samt genom tydliga konsekvenser om någon form av diskriminering eller kränkande behandling ändå skulle förekomma. För alla studerande och handledare är det obligatoriskt att ta del av, och sätta sig in i, Hantverksakademins likabehandlingsplan. Frågor om likabehandling lyft också vid lärlingsbesöken som genomförs varje termin, framför allt vid det första besöket i årskurs 1.

Ladda ner likabehandlingsplanen här: 
Likabehandlingsplanen