Personuppgiftspolicy

Hantverksakademin är en del av Stockholms Hantverksförening, Hantverkarna Stockholm. När du besöker Hantverkarnas sajter kan vi eller de tjänsteleverantörer som vi arbetar med använda lokal lagring av data, som cookies/kakor, spårningsanrop eller liknande tekniker, för att säkerställa att du som användare får en så bra upplevelse som möjligt. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vad informationen används till.

Behandling av personuppgifter
(I enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679/EG)
Hantverkarna är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med Hantverkarnas verksamhet och medlemshantering. Nedan vill vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@hantverkarna.se eller genom att skicka ett vanligt brev till Hantverkarnas Riksorganisation, Vasagatan 46, 111 20 Stockholm.
 
Denna personuppgiftspolicy gäller för Hantverkarnas Riksorganisation, Stockholms Hantverksförening, Stiftelsen Stockholms stads Hantverksförenings Ålderdomshem, Stockholms stads Hantverksförenings Pensionsstiftelse, f.d. Skomakarämbetets Pensions- och Understödsstiftelse, Hantverksakademin i Sverige AB, Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB och Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse. Nedan benämns dessa gemensamt ”Hantverkarna”. Hantverkarna är i vissa fall gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgifterna.
 
Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel tydliga bilder på en person eller elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.
 
Ändringar i vår personuppgiftspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i lagar och regler. Vi uppmuntrar dig att återkommande gå igenom denna personuppgiftspolicy för att få information om hur vi skyddar din information.
 
Vilken information samlar vi in?


Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, när du ansöker om medlemskap hos Hantverkarna, när du anmäler dig till aktiviteter, ansöker om stipendier eller använder någon annan av Hantverkarnas tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan innebära följande typer av personuppgifter:
Person- och kontaktinformation – namn, kön, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och liknande.
Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer och likande.
Känsliga personuppgifter – information om födoämnesintoleranser och liknande.
 
 
Information vi samlar in om dig
När du utnyttjar våra tjänster kan vi dessutom komma att samla in följande information:
Person- och kontaktinformation – namn, kön, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och liknande.
Information om medlemskap/tjänster – detaljer angående ditt medlemskap eller de tjänster du har utnyttjat. Vid behov även den finansiella information som är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.
 
Hantering och lagring av personuppgifter
Rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter
Hantverkarna behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas stöd av flera grunder. Dessa grunder kan vara avtal, intresseavvägning, samtycke, allmänt intresse och att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.
 
Medlemsvård och medlemsregister
Vi använder personuppgifter för att kunna ge service i form av evenemang, förmåner och nyheter. Om du är medlem eller tar del av vår service använder vi dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden av olika slag. Den rättsliga grunden för behandlingen är i dessa fall fullgörande av avtal.
 
Känsliga personuppgifter
Vi använder information om eventuella födoämnesintoleranser för att kunna ge deltagare vid evenemang och aktiviteter rätt mat och dryck. Dessa uppgifter samlar vi in för varje enskilt tillfälle. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.
 
Utskick av information och fakturor
Vi kan komma att använda vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och viktig information. Dina personuppgifter kommer att lagras till dess du avregistrerar dig från att mottaga informationen. Vi skickar även ut fakturor och betalningspåminnelser i förekommande fall. Utskick av information och fakturor sker med fullgörande av avtal som rättslig grund.
 
Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in för att utföra, utveckla och förbättra våra tjänster. Det kan exempelvis gälla våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla våra tjänster och utveckla dessa.
Vi finns på de sociala medierna Instagram och Facebook. För personuppgifterna har vi ett delat ansvar på dessa plattformar. För besökare på våra sidor på dessa sociala medier gäller såväl denna personuppgiftspolicy som de sociala mediernas. Behandlingen av personuppgifter är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla våra tjänster och utveckla dessa.
 
Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel bokförings- och skattelagstiftning eller bank- och penningtvättslagstiftning. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.
 
Lagringstider
Hantverkarna strävar efter att följa god sed. Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten eller fakturera, hantera klagomål eller skadeståndskrav m.m. Vissa uppgifter av allmänt intresse kommer efter utgången lagringstid att bevaras i arkiv.
 
Personuppgifter rörande en medlem kommer att sparas i medlemsregistret under hela tiden som medlemskapet fortgår samt 2 år därefter.
 
Om du prenumererar på nyhetsbrev behandlas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.
 
Personuppgifter i avtal eller fakturor sparas under hela avtalets giltighetstid eller 10 år från dess att avtalet har ingåtts.
 
Känsliga personuppgifter om exempelvis födoämnesintoleranser, som kan komma att behandlas inför evenemang, kommer att raderas inom sex månad från dess att evenemanget har ägt rum.
 
Tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor.
 
Vilka kan vi komma att dela din information till?
Hantverkarna får i regel inte lämna ut personuppgifter till tredje part som exempelvis samarbetspartners. Hantverkarna får lämna ut personuppgifter till olika datasystem, exempelvis för hantering av medlemsregister, vilket innebär att leverantörerna av dessa system har tillgång till personuppgifterna – dock aldrig för att använda uppgifterna för egen del, utan endast för hosting av system och support. Medlemmars personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att ge medlemmar tillgång till medlemsförmåner eller för att kunna dela ut stipendier.
 
Personuppgifterna kan, när det är nödvändigt, dock komma att överföras mellan olika delar av Hantverkarna, nämligen Hantverkarnas Riksorganisation, Stockholms Hantverksförening, Stiftelsen Stockholms stads Hantverksförenings Ålderdomshem, Stockholms stads Hantverksförenings Pensionsstiftelse, f.d. Skomakarämbetets Pensions- och Understödsstiftelse, Hantverksakademin i Sverige AB, Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB och Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse. Dessa lyder vart och ett under denna policy och ansvarar då som gemensamt personuppgiftsansvariga. Den organisation som överför personuppgifterna till en annan del av Hantverkarna har ansvaret för en säker överföring av dessa. Den under rubriken ”Kontakta oss” angivna kontaktinformationen är gemensam kontaktpunkt för alla ovan angivna juridiska personer som ingår i Hantverkarna.
 
Annan överföring än ovan angiven får endast ske i de fall då du har begärt det eller gett ditt samtycke. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med tredje parter.
 
Microsoft
Vi använder oss av Microsofts Office produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.
 
Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.
 
Leverantörer och underleverantörer
Hantverkarna kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här policyn.
 
Myndigheter
Hantverkarna kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
 
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Hantverkarna är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
 
Dina rättigheter
Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, utförd efter intresseavvägning, tillåten på grund av allmänt intresse eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.
Om vi hanterar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du rätt att dra tillbaka samtycket när som helst genom att kontakta oss på de uppgifter som anges nedan under rubriken ”Kontakta oss”.
 
Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har sparat om dig och verifiera informationen. En sådan kopia kan begäras utan kostnad genom att kontakta oss.
 
Rätt till dataportabilitet
Du kan begära att få dina personuppgifter flyttade från oss till annan av dig vald part när personuppgiftsbehandlingen grundar sig på avtal eller samtycke och det är tekniskt möjligt.
 
Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 
Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära begränsning, vilket innebär att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
 
Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter härrör från bland annat bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. I dessa fall blockerar vi den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning.
 
Kontakta oss
Hantverkarnas Riksorganisation är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 802016-7436 och har sitt säte på Vasagatan 46, 111 20 Stockholm. Tel 08-442 01 20, e-post info@hantverkarna.se.
 

Med reservation för ändringar.
Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2021-12-15.