Kurser

Hantverksakademins tvååriga hantverksutbildning är uppdelad i flera kurser som tillsammans ger dig 400 YH-poäng. Juridik, företagande och hantverkshistoria är bara några av ämnena på schemat. Din praktik gör du ute hos yrkesverksamma hantverkare. Lärarna i de andra yrkena är också yrkesverksamma inom sina respektive ämnen. Hantverksakademin förbereder dig inte bara för ett liv som hantverkare. Hantverksakademin förbereder dig för ett liv som hantverksföretagare. 

En vecka på Hantverksakademin

Så här kan en vecka på Hantverksakademin se ut. Du tillbringar fyra dagar i veckan hos din handledare. En dag i veckan är du i skolan tillsammans med resten av klassen och läser de teoretiska ämnena.

 

Gemensam kursöversikt

Kurs YH-poäng
Estetisk fördjupning 10
Examensarbete 30
Företagande för hantverkare 25
Hantverkshistoria 10
Juridik för hantverkare 10
LIA 1 - yrkesinriktning 160
LIA 2 - yrkesinriktning 147
Marknadsföring och kommunikation 8
SUMMA 400

 

Om kurserna

Estetisk fördjupning

Kursen Estetisk fördjupning bygger på kursen Hantverkshistoria. Du knyter an till de teoretiska kunskaperna från kursen Hantverkshistoria med de övervägande praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som kursen Estetisk fördjupning syftar till att ge.

Kursen ska ge teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser inom skapande verksamheter med relevans för yrkesinriktningen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Estetisk komposition
 • Färglära
 • Kreativ process
 • Formstudier
 • Måleri/teckning
 • Design

Examensarbete

Examensarbetet ger dig möjlighet att tillämpa och visa upp en sammanlagd bild av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhållits under utbildningen genom att självständigt välja ett arbetsobjekt som genomförs utan assistans av handledare. Inom detta ryms hantverkets alla aspekter gällande arbetstekniker, material, verktyg, och hållbarhetsperspektiv såväl miljömässigt som ekonomiskt. Det praktiska genomförandet ska visa professionell nivå på uppnådd yrkesskicklighet.

Arbetet ska också innefatta skriftlig dokumentation innehållande genomförandeplan, reflektion över och analys av det praktiska genomförandet på svenska och på ett främmande språk. I arbetet ingår även en presentation av det utförda arbetet, exempelvis i form av en utställning. Du kommer även redovisa sitt arbete i form av en muntlig presentation.

Företagande för hantverkare 1

Kursen ska ge dig praktiska och teoretiska företagsekonomiska kunskaper, färdigheter och kompetenser riktade mot småföretagare och hantverkare inom yrkesinriktningen.

Företagande 1 är den första av tre kurser inom företagande och berör främst områdena: affärsidé, affärsplan och budgetering. De tre kurserna ska tillsammans ge de kunskaper inom företagande som krävs för att erhålla mästarbrev inom yrkesinriktningen.

I kursen läggs grunden för ett nytt företag med bedömning av företagets möjligheter att bli framgångsrikt. Kursen innehåller även ekonomiska kalkyler där du får använda relevanta kalkylprogram för att upprätta resultatbudget och likviditetsbudget.

Efter avslutad kurs ska du förstå syftet och behovet av en tydlig affärsidé och väl genomarbetad affärsplan som tillsammans med budget även kommer att ge ett bra underlag i kontakt med banken vid behov av finansiering.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Affärsidéns och affärsplanens olika delar
 • Marknadsföringsplan
 • Resultatbudget, likviditetsbudget och kapitalbehov samt finansiering
 • Kalkylprogram
 • Vanliga företagsformer

Företagande för hantverkare 2

Kursen ska ge dig praktiska och teoretiska företagsekonomiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som småföretagare och hantverkare inom yrkesinriktningen.

Företagande 2 är den andra av tre kurser i företagande och berör främst områdena företagsformer, bokföring och deklarationer. Kursen berör moment som är aktuella först när man har beslutat sig för att starta ett företag. De tre kurserna ska tillsammans ge de kunskaper inom företagande som krävs för att erhålla mästarbrev inom yrkesinriktningen.

Efter avslutad kurs ska du kunna beskriva skillnader mellan de vanligaste företagsformerna, utföra löpande bokföring samt ha kännedom om vilka deklarationer ett företag är skyldig att upprätta.

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Bokföring
 • Resultaträkning och balansräkning
 • Resultatanalys, ekonomiska rapporter
 • Bokslut
 • Momsdeklaration

Hantverkshistoria

Syftet med kursen är att ge dig ett konst-, kultur- och historiskt perspektiv på hantverksyrken i allmänhet och på den egna yrkesinriktningen i synnerhet.

Kursen ska ge dig goda kunskaper om stilhistoriska epoker och påverkansfaktorer knutna till det egna och till närliggande yrken. Den ska ge dig goda kunskaper om kulturhistoriska uttryck och om det egna yrkets teknikutveckling. Kursen ska också ge dig fördjupade kunskaper om fackterminologi och uttryck inom yrkesinriktningen på ett främmande språk.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Stilhistoriska epoker
 • Kulturhistoriska uttryck
 • Teknikutveckling
 • Fackterminologi på svenska och ett främmande språk

Juridik för hantverkare

Kursen ska ge dig juridiska kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området småföretagande för hantverkare. Kursen behandlar praktisk hantering av vanliga juridiska situationer för småföretagare.

Kursen ska utveckla förmågan att tolka och upprätta juridiska dokument samt ge viss fördjupning av kunskaper inom det egna yrkesområdet.

Du ska efter avslutad kurs kunna redogöra för begrepp inom juridiken samt kunna beskriva olika rättskällor, läsa juridiska dokument samt förstå grundläggande principer inom framförallt avtalsrätten. Kursen innehåller föreläsningar, gruppuppgift, enskild uppgift och övningar där olika juridiska situationer diskuteras samt litteraturstudier.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Avtalsrätt
 • Konsument- och köplagstiftning
 • Arbetsrätt och arbetsmiljölag
 • Skatter och försäkringar

LIA 1 - yrkesinriktning

Kursen är den första av två LIA-kurser som stegvis ska fördjupa dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom yrkesinriktningen.

Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser för kommande verksamhet inom yrkesinriktningen.

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om:

 • val av material
 • utförande av hantverkstekniker
 • vård och användning av verktyg och maskiner
 • kundkontakt och kundvård
 • arbetsmiljö, skydds- och säkerhetsföreskrifter inom yrkesinriktningen

Kursen ska även ge fördjupad förmåga att ta initiativ, reflektera, planera, organisera, genomföra och kvalitetskontrollera arbetsuppgifter inom yrkesinriktningen.

Kursen har sin utgångspunkt i ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

LIA 2 - yrkesinriktning

Kursen är den andra av två LIA-kurser som stegvis ska fördjupa och ge specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom yrkesinriktningen.

Kursen ska ge specialiserade kunskaper om:

 • val av material
 • utförande av hantverkstekniker
 • vård och användning av verktyg och maskiner
 • kundkontakt och kundvård

Kursen ska även ge specialiserad förmåga att ta initiativ, reflektera, planera, organisera, genomföra samt kvalitetskontrollera genomfört arbete.

Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper om facktermer och uttryck på ett främmande språk.

Kursen ska ge dig förmåga att identifiera och utveckla eget behov av vidare lärande och professionell utveckling inom yrkesinriktningen.

Kursen har sin utgångspunkt i ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Marknadsföring och kommunikation

Kursen Marknadsföring och kommunikation ska ge dig praktiska och teoretiska företagsekonomiska kunskaper, färdigheter och kompetenser riktade mot småföretagare och hantverkare inom yrkesinriktningen.

Det här är den tredje av tre kurser i företagande och berör främst områdena marknadsföring och kommunikation. De tre kurserna ska tillsammans ge de kunskaper inom företagande som krävs för att erhålla mästarbrev inom yrkesinriktningen.

Efter genomgången kurs ska du ha en överblick över grundläggande marknadsföring för att kunna sköta ditt eget företags marknadsföring eller kostnadseffektivt köpa tjänsten.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Marknadsföringskanaler
 • Positionering och varumärke
 • Sociala medier
 • Webbsida

Utbildningsmål

Kunskapsmål

Efter avslutad utbildning ska du bl.a. ha kunskaper om/i:

 • fakta, principer, teorier och praxis kopplade till ditt yrkesområde
 • tillverkning, produkt-, material- och verktygskunskap inom yrkesområdet
 • konst- och kulturhistorisk perspektiv på yrkesinriktningen
 • företagsekonomi kopplat till småföretagande inom ditt yrkesområde
 • företagsjuridik kopplat till småföretagande inom ditt yrkesområde
 • arbetsmiljö, skydd- och säkerhetsföreskrifter inom yrkesområdet
 • miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv
 • marknadsföring, kommunikation, reklam och sociala medier
 • facktermer och uttryck på ett främmande språk

Färdighetsmål

Efter avslutad utbildning ska du bl.a. ha färdigheter i att:

 • planera och utföra specialiserade arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde
 • använda ändamålsenlig utrustning och verktyg för tillverkning inom yrkesområdet
 • kommunicera åtaganden och lösningar inom studieområdet på svenska samt ett främmande språk
 • skapa, utveckla och applicera olika slags estetiska uttryck inom yrkesområdet
 • utveckla en affärsidé med upprättande av affärsplan och budgetering, bokföring och bokslut
 • skapa underlag för marknadsföring och kommunikation för företagande inom yrkesområdet
 • skapa och granska juridiska dokument

Kompetensmål

Efter avslutad utbildning ska du bl.a. ha kompetenser för att:

 • tillämpa erhållna kunskaper och färdigheter för att utföra uppdrag inom ditt yrkesområde utifrån de krav som bransch och marknad ställer
 • guida i fråga om val av material och metod i förhållande till hållbarhetsperspektiv
 • bedöma uppnådd kvalitet på utförande inom yrkesområdet
 • utveckla lärande och professionalitet inom ditt yrkesområde
 • starta och driva ett mindre företag inom ditt yrkesområde
 • övervaka det egna företagets marknadsföring och kommunikation
 • ta ansvar för den egna verksamheten ur ett juridiskt perspektiv