Rutiner vid tillgodoräknande

Tillgodoräknande kan gälla hel eller del av kurs och i detta gäller samtliga betygssteg. Vid inkommen ansökan görs inledande kontroll och bedömning av den studerandes utbildningsdokumentation. Den studerande som kan ge godtagbart underlag som visar på tidigare införskaffade kunskaper, färdigheter och kompetenser vilka är av den beskaffenhet samt har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella kursen/kurserna så anordnas prövning för teoretisk kurs och validering av LIA- kurs. Den studerande kan också åberopa tidigare förvärvad kunskap som saknar dokumentation. En inledande intervju avgör då om det finns anledning att gå vidare med prövning eller validering. Ett individuellt upplägg konstrueras och genomförs av behörig person. Beroende på kursens eller momentets beskaffenhet så kontrolleras detta olika, dock alltid av behörig kontrollant. Slutligt beslut fattas av ledningsgruppen.

 

Generellt prövas detta enligt följande:

  1. Genomgång av utbildningsdokumentation
  2. Genomgång av dokumenterad yrkeserfarenhet eller intervju om dokumentation saknas
  3. Praktisk och/eller teoretisk validering/prövning
  4. Beslut fattas av utbildningens ledningsgrupp

 

Den studerande får ett skriftligt beslut. Ovanstående modifieras utifrån bedömning av behov. Steg 3 genomförs om steg 1 eller steg 2 inte anses tillräckliga för beslut. Processen dokumenteras i varje led och förvaras såväl fysiskt, i den studerandes mapp, som digitalt i skolans webbplattform.


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt