Pedagogisk modell

Hantverksakademins idé är att utbilda morgondagens hantverkare. Vår utbildning sker i lärlingsmodell för ett individnära lärande och en uppdaterad yrkeskunskap. Vi vill rusta framtidens hantverkare och samhällsmedborgare sett ur ett kulturellt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv.


handledare instruerar lärlingar

 

Utbildningens upplägg och organisation

Utbildningen bedrivs enligt konceptet modern lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning är i hög grad en relationsbaserad utbildningsform och vi lägger stor vikt vid att matcha lärling/studerande med mäster/handledare. De studerande har en utbildningsansvarig som är skolans kontakt med LIA-platsen.

Utbildningen präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. I hela utbildningen är arbetslivet och aktuell bransch högst närvarande. Skolan har en väl upparbetad organisation och gedigen kompetens samt erfarenhet för att hantera ett upplägg som innebär stor flexibilitet utan att förlora formell giltighet och garanterad likvärdighet samt rättssäkerhet.

Utbildningen har en utbildningsansvarig och en utbildningsledare. Utbildningsledaren har ett helhetsperspektiv på detaljnivå gällande utbildningens alla delar. Den studerande har en utbildningsansvarig vilken har övergripande ansvar för den studerandes utbildningstid. Denna person håller kontakt med, samt kontrollerar kunskapsprogressionen på LIA-plats samt stämmer av den mot utbildningens styrdokument, för att den studerande ska ha så goda förutsättningar som möjligt att nå utbildningens samtliga mål. I de teoretiska momenten ansvarar den undervisande läraren för kurs och kunskapskontroll.

 

Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen

Lärlingsutbildningens teoretiska delar ges huvudsakligen i föreläsnings- och seminarieform och tar ca 20 % av den studerandes sammanlagda studietid. I moment av självstudier och grupparbeten finns ansvariga lärare tillgängliga. Vid moment med inkallad extern expertis står skolans lärare och ledning för den garanterade rättssäkerheten i förhållande till gällande styrdokument. Kurserna är arbetslivs- alternativt yrkesinriktade i sitt upplägg med tydliga examensmål närvarande i varje kurs. Vissa kurser är delade mellan skola och företag, t ex kan ett uppdrag ges i skolan, vilket följs av färdigställande på företag alternativt en konkret situation beskrivs på företag, som utvärderas och analyseras på skolförlagd tid.

Genom utbildningens ledningsgrupp är aktuell bransch närvarande i utbildningens alla delar. Därtill finns skolans ägare, Stockholms Hantverksförening, i samma lokaler som skolan, vilket innebär goda förutsättningar för gynnsamt nätverkande då lärlingarna är studerandemedlemmar i föreningen. Lärlingens studerandemedlemskap möjliggör ett aktivt nätverkande där den studerande simultant med sin yrkesutbildning ges mycket goda förutsättningar för att etablera kontakter med olika aktörer inom aktuell bransch.

 

LIA - fyra dagar i veckan under hela utbildningen

Modern lärlingsutbildning innebär ett upplägg utan avskilda LIA-perioder. Upplägget är att se som en helhet med yrkeslivet i fokus. Examenskriterier, anlitningsbarhet och anställningsbarhet inom yrket står som målbild. Inom denna helhet ligger LIA-tid och skoltid parallellt under hela utbildningen. Kurser som är skolförlagda respektive företagsförlagda kompletterar varandra för att bidra till denna helhet. Skolan är tydlig med innehållet i utbildningsupplägget där 80 % av utbildningstiden genomförs ute på företag och 20 % av utbildningstiden genomförs i skolan. 


Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser

Skolan är ansvarig, men för bästa matchning förväntas den studerande vara aktiv vid anskaffning av LIA-plats genom att själv knyta kontakter med företag. Skolan ansvarar för kvalitetssäkring och kontroll av LIA-plats.

Skolan skriver avtal med företaget som förtydligar överenskommelsen mellan skolan och företaget. Skolan stöder handledaren i sitt uppdrag genom att utbildningsledare och utbildningsansvarig finns som samtalspartner. Skolan förbereder och stöttar för uppdraget, samt ger vidare fördjupning kring detaljerad hantering av detta. Handledaren på LIA-platsen får tydlig information kring skolans och lärlingens förväntningar vid placering av studerande. Om avstämning visar att förväntad kunskapsprogression inte uppnås och utbildningsansvarig bedömer att detta har med företagets begränsning på yrkesområdet att göra så byts LIA-plats. Detta för att trygga att den studerande utbildas för ett yrke och inte för ett företag.

 

Metoder för kunskapskontroll

Teorikurser hålls av utbildade lärare. Kunskapskontroll består av skriftliga uppgifter, muntliga redovisningar och prov. LIA-kurser kontrolleras regelbundet av utbildningsansvarig på skolan. I trepartssamtal (studerande/handledare/skola) gås kurs- och yrkesplanen igenom. Den studerandes yrkesplan har tagits fram i dialog med aktuell bransch och visar kunskapsprogression i yrket; vilka moment som avklarats respektive återstår. Handledare på LIA -plats deltar i bedömningsprocessen, dock inte som betygsättare. Mindre kompletteringar kommuniceras och planeras mellan studerande och ansvarig handledare. Vid klagomål gällande bedömning finns uppsatta rutiner för hantering. Ytterst beslutar utbildningsledaren gällande pedagogiska spörsmål. Hantverksakademin har sedan länge arbetat med denna typ av kunskapskontroll och har utvecklat den med fokus på kvalitet, likvärdighet och rättssäkerhet.

 

Betygskriterier och betygskrav

Skolan arbetar med den studerande och dennes yrke i fokus. Lärandeperspektivet i lärlingsutbildningen är mångfacetterat och individualiserat vilket innebär att stort fokus läggs på betyg, bedömning och kvalitet. Skolan rekryterar ämnes- och yrkeslärare med krav på behörighet som en grundläggande garanti för korrekt hantering av betyg och bedömning i enlighet med lag och förordning.

För handledare på LIA-plats finns möjlighet till utbildning som har bedömning och styrdokument som delinnehåll (handledaren är dock inte formellt betygssättande). Framtagandet av kursplaner med betygskriterier görs av behörig och kunnig personal, samt hålls i nära relation till det yrke som utbildningen syftar till, och fastställs av ledningsgruppen för utbildningen. I detta blir branschens krav på avsedd nivå närvarande. I varje kurs ska examensmålen samt det övergripande syftet för aktuell utbildning vara tydliga. Varje bedömning dokumenteras och ska kunna redovisas vid förfrågan.

 

Entreprenörskap i utbildningen

I upplägget med kombinationen stor andel lärlingsutbildning och skolförlagda kurser finns ett stort utrymme för att uppmuntra och utveckla både entreprenörskap i betydelsen företagsamhet, och det mera abstrakta förhållningssättet i entreprenöriell kompetens. För att garantera att detta hanteras inom ramen för utbildningen så finns det tydligt inskrivet i utbildningens mål och omsätts inte minst inom ramen för LIA. I kombination med utvärdering och analys ges en bra grund för den studerande att träna och utveckla detta förhållningssätt. En del i utvecklandet av dessa kompetenser är nätverkande, som också är en viktig del av utbildningen. Här får den studerande tillgång till intryck/idéer som innebär utökade möjligheter att planera och upptäcka lösningar/infallsvinklar både då det gäller företagande i stort och när det gäller förhållningssätt på detaljnivå.

 

Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar

20 % motsvarande 8 timmar/vecka

 

Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar

80 % motsvarande 32 timmar/vecka


Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt