Kurser

Kursens namn: Hantverkshistoria

Beskrivning: Syftet med kursen är att ge den studerande ett konst-, kultur- och historiskt perspektiv på hantverksyrken i allmänhet och på den egna yrkesinriktningen i synnerhet.

Kursen skall ge den studerande goda kunskaper om stilhistoriska epoker och påverkansfaktorer knutna till det egna och till närliggande yrken.

Kursen ska ge den studerande goda kunskaper om kulturhistoriska uttryck.

Kursen ska även ge den studerande goda kunskaper om det egna yrkets teknikutveckling.

Kursen ska också ge den studerande fördjupade kunskaper om fackterminologi och uttryck inom yrkesinriktningen på ett främmande språk.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Stilhistoriska epoker
 • Kulturhistoriska uttryck
 • Teknikutveckling
 • Fackterminologi på svenska och ett främmande språk


Kursens namn: Estetisk fördjupning

Beskrivning: Kursen Estetisk fördjupning bygger på kursen Hantverkshistoria. Den studerande knyter an till de teoretiska kunskaperna från kursen Hantverkshistoria med de övervägande praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som kursen Estetisk fördjupning syftar till att ge.

Kursen ska ge teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser inom skapande verksamheter med relevans för yrkesinriktningen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Estetisk komposition
 • Färglära
 • Kreativ process
 • Formstudier
 • Måleri/teckning
 • Design

 

Kursens namn: Examensarbete

Beskrivning: 

Examensarbetet ger den studerande möjlighet att tillämpa och visa upp en sammanlagd bild av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhållits under utbildningen genom att självständigt välja ett arbetsobjekt som genomförs utan assistans av handledare. Inom detta ryms hantverkets alla aspekter gällande arbetstekniker, material, verktyg, och hållbarhetsperspektiv såväl miljömässigt som ekonomiskt. Det praktiska genomförandet ska visa professionell nivå på uppnådd yrkesskicklighet.

Arbetet ska också innefatta skriftlig dokumentation innehållande genomförandeplan, reflexion över och analys av det praktiska genomförandet på svenska och på ett främmande språk. I arbetet ingår även en presentation av det utförda arbetet, exempelvis i form av en utställning.Den studerande ska även redovisa sitt arbete i form av en muntlig presentation.

 

Kursens namn: Företagande för hantverkare 1

Beskrivning: Kursen ska ge den studerande praktiska och teoretiska företagsekonomiska kunskaper, färdigheter och kompetenser riktade mot småföretagare och hantverkare inom yrkesinriktningen.

Företagande 1 är den första av tre kurser inom företagande och berör främst områdena affärsidé, affärsplan och budgetering. De tre kurserna ska tillsammans ge de kunskaper inom företagande som krävs för att erhålla mästarbrev inom yrkesinriktningen.

I kursen läggs grunden för ett nytt företag med bedömning av företagets möjligheter att bli framgångsrikt. Kursen innehåller även ekonomiska kalkyler där den studerande får använda relevanta kalkylprogram för att upprätta resultatbudget och likviditetsbudget.

Den studerande ska efter avslutad kurs förstå syftet och behovet av en tydlig affärsidé och väl genomarbetad affärsplan som tillsammans med budget även kommer att ge ett bra underlag i kontakt med banken vid behov av finansiering.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Affärsidéns och affärsplanens olika delar
 • Marknadsföringsplan
 • Resultatbudget, likviditetsbudget och kapitalbehov samt finansiering
 • Kalkylprogram 
 • Vanliga företagsformer

 

Kursens namn: Företagande för hantverkare 2

Beskrivning: Kursen ska ge den studerande praktiska och teoretiska företagsekonomiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som småföretagare och hantverkare inom yrkesinriktningen.

Företagande 2 är den andra av tre kurser i företagande och berör främst områdena företagsformer, bokföring och deklarationer. Kursen berör moment som är aktuella först när man har beslutat sig för att starta ett företag. De tre kurserna ska tillsammans ge de kunskaper inom företagande som krävs för att erhålla mästarbrev inom yrkesinriktningen.

Den studerande ska efter avslutat kurs kunna beskriva skillnader mellan de vanligaste företagsformerna, utföra löpande bokföring samt ha kännedom om vilka deklarationer ett företag är skyldig att upprätta.

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Bokföring
 • Resultaträkning och balansräkning
 • Resultatanalys, ekonomiska rapporter
 • Bokslut
 • Momsdeklaration

 

Kursens namn: Marknadsföring och kommunikation

Beskrivning: Kursen ska ge den studerande praktiska och teoretiska företagsekonomiska kunskaper, färdigheter och kompetenser riktade mot småföretagare och hantverkare inom yrkesinriktningen.

Företagande 3 är den tredje av tre kurser i företagande och berör främst områdena marknadsföring och kommunikation. De tre kurserna ska tillsammans ge de kunskaper inom företagande som krävs för att erhålla mästarbrev inom yrkesinriktningen.

Efter genomgången kurs ska den studerande ha en överblick över grundläggande marknadsföring för att kunna sköta sitt eget företags marknadsföring eller kostnadseffektivt köpa tjänsten.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Marknadsföringskanaler
 • Positionering och varumärke
 • Sociala medier
 • Webbsida

 

Kursens namn: Juridik för hantverkare

Beskrivning: Kursen ska ge den studerandejuridiska kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området småföretagandeför hantverkare. Kursen behandlar praktisk hantering av vanliga juridiska situationer för småföretagare. 

Kursen ska utveckla förmågan att tolka och upprätta juridiska dokument. Kursen ska ge viss fördjupning av kunskaper inom det egna yrkesområdet. 

Eleven ska efter avslutad kurs kunna redogöra för begrepp inom juridiken samt kunna beskriva olika rättskällor, läsa juridiska dokument samt förstå grundläggande principer inom framförallt avtalsrätten. Kursen innehåller föreläsningar, gruppuppgift, enskild uppgift och övningar där olika juridiska situationer diskuteras samt litteraturstudier. 

Kursens innehåll:

 • Avtalsrätt
 • Konsument- och köplagstiftning
 • Arbetsrätt och arbetsmiljölag
 • Skatter och försäkringar

 

Kursens namn: LIA 1 - yrkesinriktning

Beskrivning: Kursen är den första av två LIA-kurser som stegvis ska fördjupa den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser inom yrkesinriktningen.

Kursen skall ge den studerande fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser för kommande verksamhet inom yrkesinriktningen.

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om val av material, utförande av hantverkstekniker, samt vård och användning av verktyg och maskiner.

Kursen skall även ge fördjupade kunskaper om kundkontakt och kundvård.

Kursen skall ge fördjupad förmåga att ta initiativ, reflektera, planera, organisera, genomföra och kvalitetskontrollera arbetsuppgifter inom yrkesinriktningen.

Kursen ska även ge den studerande fördjupade kunskaper om arbetsmiljö, skydds- och säkerhetsföreskrifter inom yrkesinriktningen.

Kursen har sin utgångspunkt i ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.


 

Kursens namn: LIA 2 - yrkesinriktning

Beskrivning: Kursen är den andra av två LIA-kurser som stegvis ska fördjupa och ge specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom yrkesinriktningen.

Kursen skall ge specialiserade kunskaper om val av material, utförande av hantverkstekniker, samt vård och användning av verktyg och maskiner.

Kursen skall ge specialiserad kunskap i kundkontakt och kundvård.

Kursen skall ge specialiserad förmåga att ta initiativ, reflektera, planera, organisera, genomföra samt kvalitetskontrollera genomfört arbete.

Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om facktermer och uttryck på ett främmande språk.

Kursen ska ge den studerande förmåga att identifiera och utveckla eget behov av vidare lärande och professionell utveckling inom yrkesinriktningen.

Kursen har sin utgångspunkt i ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.Tipsa någon om sidan


Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan
Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande
Fält markerade med * är obligatoriska

Aktuellt